Details of Sequences submitted at NCBI, Mary Land ,USA

S.No.

Name of the Organisms

Accession Number

Name of the Authors

1

Bacillus sonorensis

JQ611583

Kalpana, B., Deenadayalan, B., Anita,S., Arutselvi,R. and MeenkashiSundaram,N.

2

Gibberellamoniliformis

GQ916543

MythiliGnanamangai.B., Ganesan.V. and Ponmurugan,P.

3

Colletotrichumgloeosporioides

GQ916544

MythiliGnanamangai,B., Ganesan,V. and Ponmurugan,P.

4

Alternariaalternata

GQ916545

MythiliGnanamangai,B., Ganesan,V. and Ponmurugan,P.

5

Uncultured Ascomycota

JF823647

Gnanamangai,B.M., Bakthavachalam,B., Ponmurugan,P., Jeeva,S,E., Aarthi,R. and  Elango,V.

6

Cercospora species KC10-1 Strain

JQ002571

Gnanamangai,B.,M. and Ponmurugan,P.

7

Cercosporatheae VC38-3 Strain

JQ002573

Gnanamangai.,B,M.and Ponmurugan,P.

8

Burkholderiacenocepacia

JQ610566

Bagyalakshmi.B, Ponmurugan.P.and Balamurugan,A.

9

Bacillus anthracis

JQ610567

Bagyalakshmi,B., Ponmurugan,P.and Balamurugan,A.

10

Lysinibacillussphaericus

JQ610568

Bagyalakshmi,B., Ponmurugan,P.and Balamurugan,A.

11

Pseudomonas nitroreducens

JQ610569

Bagyalakshmi,B., Ponmurugan,P.and Balamurugan,A.

12

Burkholderiacepacia

JQ61833`0

Bagyalakshmi,B., Ponmurugan.P.and Balamurugan.A.

13

Trichodermaatroviride
MTCC 9641

JQ580975
JQ580976
JQ580977
JQ580978
JQ580979

Anita,S., Ponmurugan.,P., Kalpana Vijayakumar,B.and Ganesh Babu,R.

14

Neurosporacrassa

JN188473

Arutselvi,R., Ponmurugan,P., Balasaravanan,T.,
Ravi Kumar,M., Suresh,P.and Ramachandran,N.

15

Bacillus cereus

JN575261

Ravi Kumar., MukeshKumar,D.,J., Kalaichelvan,P.,T., Arutselvi,R.and Santhiyadevi,A.,S.

16

Nomuraearileyi

JQ686668

Arutselvi,R., AneJoel,A., Balasaravanan,T., Ponmurugan,P., MukeshKumar,D.,J., Kalaichelvan,P.,T.and Ravi Kumar,M.

17

Aspergillusniger

JQ 675290

Arutselvi,R., Ravi Kumar,M., BalasaravananT., Ponmurugan,P.,  Kalpana,B.and AneJoel,A.

18

Cercospora species KC10-1 Strain

JQ002571

Gnanamangai,B.,M.and Ponmurugan,P.

19

Cercospora species VC38-3 Strain

JQ002573

Gnanamangai,B.,M.and Ponmurugan,P.

20

Bacillus subtilis

KC823231

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S., Nagarathinam .and Balakrishnan,V.

21

Pseudomonas spp.

KC823232

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S.and Balakrishnan,V.

22

Bacillus tequilensis

KC822925

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S.and Balakrishnan,V.

23

Bacillus subtilis

KC822926

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S.and Balakrishnan,V.

24

Bacillus subtilis

KC822927

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S.and Balakrishnan,V.

25

Bacillus flexus

KC849389

PrasannaRajeshkumar,M., Mahendran,V.,S.and Balakrishnan,V.

26

Nocardiopsisdassonvillei

JX254902

Ramasamy,S., Selvam,M., Velusamy,R., Periyasamy,S.and Sampathkumar,M.

27

Nocardiopsismetallicus

JX254903

Ramasamy,S., Selvam,M., Velusamy,R., Periyasamy,S.and Sampathkumar,M.

28

Streptomyces spp.

KF027207

Nithya,B., Ponmurugan,P.and Kalpana,B.

29

Streptomyces spp.

KF027208

Nithya,B., Ponmurugan,P.and Kalpan,B.

30

Streptomyces spp.

KF027209

Nithya,B., Ponmurugan,P.and Kalpana,B.

31

Streptomyces spp.

KF027210

Nithya,B., Ponmurugan,P.and Kalpana,B.

32

Cephaleurosparasiticus

KC559111

Ramya,M.,Ponmurugan,P.and Saravanan,D.

33

Pseudomonas putida Strain E16

KC820813

Brinda Shree S.,M., Ponmurugan,P.and Ganesh Babu,R.

34

Isoptericolavariabilis

KF033112

Subbaiya,R., Rajesh Muthu,M., Muthiah,I .and MasilamaniSelvam,M.

35

Nocardiopsisdassonvillei

KF033111

Kalaiselvi,M .and Subbaiya,R.

36

Nocardiopsis alba

KF033110

Lalitha,A .and Subbaiya,R.

37

Nocardiopsisdassonvillei

JX254902

Ramasamy,S., Selvam,M., Velusamy,R., Periyasamy,S .and Sampathkumar,M.

38

Nocardiopsismetallicus

JX254903

Ramasamy,S., Selvam,M., Velusamy,R., Periyasamy,S .and Sampathkumar,M.

39

Bacillus spp.

KF246511

Judith,N., Neha,H., R.,Ganesh Babu,R .and Ponmurugan,P.

40

Bacillus spp.

KF283994

Mathivanan,N., Ganesh Babu,R., Ponmurugan,P. and Chitra,C.

41

Stenotrophomonasmaltophilia

KF283995

Ganesh Babu,R., Ponmurugan,P., Mathivanan,N. and Chitra,C.

42

Citrobacter sp.

KF283993

Mathivanan,N.,Ganesh Babu,R., Ponmurugan,P.and Chitra,C.

43

Bacillus safensis

KF283996

Ganesh Babu, R.,Mathivanan, N.,Ponmurugan, P .and Chitra.C.

44

Uncultured Bacillus sp.

JQ010860

PrasannaRajeshkumar, M., Mahendran,V.,S. and Balakrishnan,V.

45

Nocardiopsis lucentensis

KF957834

Manojkumar, S. and Subbaiya, R.

46

Streptomyces atrovirens

KF958191

Parthiban, S. and Subbaiya, R.

47

Leptospirillum ferriphilum

KF743135

VenkatesaPrabhu, S. and Baskar, R.

"